Du är här:
Dela

Om Göta älvs vattenvårdsförbund

Göta älvs vattenvårdsförbund bildades i Göteborg i april 1957, med syfte att skydda och förbättra vattendragens vattenkvalitet inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

Vattenvårdsförbundets verksamhet är inriktad på Göta älv från utloppet ur Vänern till Göta respektive Nordre älvs mynningsområden samt de biflöden och vattenområden som ligger inom Göta älv avrinningsområde nedströms Vänern.

Arbetet finansieras främst av medlems- och kontrollavgifter.

Om recipientkontroll
På Naturvårdsverkets hemsida förklaras Miljöövervakning genom recipientkontroll och dess syfte såhär:
Recipientkontroll innebär övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. Recipientkontrollprogrammen utgår från miljöbalken och beslutas av regeringen, länsstyrelser, kommuner eller andra myndigheter. Syftet med recipientkontrollen är att:
• Belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar
• Undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som uppstått till följd av föroreningar
• Ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder”

Samordnad recipientkontroll ska inte i första hand beskriva vilken påverkan enskilda anläggningars utsläpp har, utan hur den samlade påverkan ser ut.

Vår policy

Förbundet arbetar efter följande policy enligt vilken vattenvårdsförbundet ska…

Bidra till vattenvårdens utveckling
Vi tillhandahåller och utvärderar data och analysresultat från förbundets verksamhetsområde.
Vi bidrar på så sätt till samordnad recipientkontroll samt till att våra medlemmar och andra kan bedriva vattenvård. Vår roll är enbart stödjande.

Konstatera och redovisa status och förändringar inom verksamhetsområdet
Vi dokumenterar nuläge och förändringar av status genom fastställt kontrollprogram samt special-undersökningar. Resultaten ska tillgängliggöras intressenter, exempelvis som underlag för miljöplanering, miljöprövningar, miljökonsekvens-bedömningar och annat.
Förbundet ska eftersträva ett gott anseende genom öppenhet och hög tillgänglighet.

Upplysa om betydande avvikelser
I de fall undersökningar indikerar avvikande resultat eller negativa trender ska vi informera berörda intressenter.

Samverka med vattenråden
Vattenvårdsförbundet ska genom de vattenråd som är hemmahörande i förbundet, verka för att vattnet inom Göta älvs avrinningsområde inkl Göta älvs kustvatten uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status. Vattenrådens verksamhet regleras via dess arbetsordningar.

Utveckla verksamheten
Förbundets verksamhet ska vara effektiv och hela tiden sträva efter att utvecklas för att uppnå god medlemsnytta.

Senast uppdaterad:2023-02-03

Presentation om förbundet

Vill du visa en snabb presentation för ledningen på er organisation, ta reda på mer själv eller i något annat läge behöver kortfattad information om vattenvårdsförbundet?

Nedan finns en kort och koncis presentation i pdf-format om förbundets organisation och arbete. Medlemmar kan om intresse finns få presentationen med redigeringsmöjligheter. Kontakta i så fall kansliet.

Länk till presentation:
Presentation om Göta älvs VVF Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org