Du är här:
Dela

Länkar

Datavärd för sjöar och vattendrag
Datan vi samlar in skickas till SLU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är datavärd för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakningen samt recipientkontroll. Deras uppdrag är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data för sjöar och vattendrag, samt att ta fram vissa bearbetningar av data som beräkningar av belastningen på havet. Dessa data används bland annat till olika nationella och internationella rapporteringar Öppnas i nytt fönster.. - länk fungerar ej

SLU i Uppsala, Institutionen för vatten och miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SLU - Datavärd för sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vattenråd inom Göta älvs avrinningsområde
Göta älvs vattenvårdsförbund har tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) uppdraget att administrera verksamheten för de tre vattenråd inom avrinningsområdet som hittills bildats enligt EU:s Vattendirektiv; Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd och Mölndalsåns vattenråd. Dessa vattenråd är av nätverkskaraktär och skall enligt Vattenmyndigheten bl a vara delaktiga i arbetet med kartläggning/karaktärisering av vattnen och ge förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.


Närliggande vattenvårdsförbund
Vänerns vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bohuskustens vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Myndigheter och institut inom vattenfrågor
Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGI (Statens geotekniska institut) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVL (Svenska Miljöinstitutet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänerrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Övrig information
SGU (Sveriges geologiska undersökning) Länk till annan webbplats.

VISS (Vatteninformationssystem Sverige) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenråden i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturhistoriska museet i Göteborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:2020-12-11

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org