Du är här:
Dela

Program för övriga tillflöden

Varannan månad med början i januari tas prov i mynningspunkterna i Stallbackaån (ST 2), Slumpån (SL1), Gårdaån (GÅ1) och Grönån (G1) och Sköldsån (SK). Dessa prov analyseras med avseende på:
  

 • Temperatur
 • Absorbans 420
 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Syre
 • TOC
 • Nitratkväve
 • Totalkväve
 • Totalfosfor


I ST 2, SL 1 och SK analyseras varannan månad med början i januari även metallerna:
Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, As, V och Co.

I mars, maj, juli och september 2018 analyseras i de sex punkterna ST 2, SL 1, SL 2,
GÅ 1, G 1 och SK även Ca, Mg och Cl. (OBS ej 2017 och 2019).

Under sensommar/höst 2018 analyseras påväxt av kiselalger vid utloppspunkterna till Slumpån (SL 1) och Grönån (G 1).

Under 2017 skall även analys av fosfatfosfor och partikulärt bunden fosfor utföras varannan månad med början i januari vid ST 2, SL 1 och SK på uppdrag av Göta älvs vattenråd
   

Varannan månad med början i februari tas prov i ovan nämnda fem punkter samt även i följande fyra punkter inom Slumpåns vattenområde, SL 2 (Lillån, Lunneberg bro), SL 3 (Lillån, Rommele-Kalvhed), SL 4 (Lerumsån vid Björnvadet) samt SL 5, (Visslaån, bro väg 1018).

Inom Stallbackaåns vattenområde tas prover i de båda punkterna ST 1 (Gärdhemsån) samt ST 3 (Bro Rv 42). Dessa prov bestämmes med avseende på:
   

 • Temperatur
 • Färg
 • Turbiditet
 • COD (Mn)
 • Totalkväve
 • Totalfosfor.


Provtagningen inom Slumpåns och Stallbackaåns vattenområden (SL 2, SL3, SL 4, SL 5, ST1 och ST 3) ingår i Trollhättans Stads kontrollprogram och bekostas av staden.


Senast uppdaterad:2018-11-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org