Du är här:
Dela

Program för Mölndalsån

Programlagd kontrollverksamhet i Mölndalsåns
rinnande vatten

 
Stickprov görs i punkterna 1, 4, 5, 6, 7, 7.3, 8, 8.1, 8.2 och 10 varannan månad med början i januari och undersöks med avseende på:
    

 • Temperatur
 • Absorbans 420
 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • pH
 • Alkalinitet
 • Syre
 • TOC
 • Nitratkväve
 • Totalkväve
 • Totalfosfor


Prov tas dessutom i punkterna 6, 8 och 10 varannan månad med början i februari och undersöks med avseende på:
   

 • Temperatur
 • Totalkväve
 • TotalfosforI MP10 analyseras varannan månad med början i januari även metallerna:
Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, As, V och Co.

I mars, maj, juli och september, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras i provtagningspunkterna MP7.3, MP8 och MP10 även Ca, Mg och Cl.

Under sensommar/höst, jämna år (2020, 2022 osv), analyseras påväxt av kiselalger vid punkterna MP8 och MP10.

Programlagd kontrollverksamhet i Mölndalsåns sjöar  

Undersökning av djupprofil i Rådasjön (pkt RL) görs under stagnationsperiod, d v s i slutet av augusti varje e år med registrering av:
   

 • Siktdjup
 • Temperatur (sond varje meter)
 • Syre (sond varje meter)


Prov tas även på tre nivåer, dels ytprov (0,5 m) och dels omedelbart under språngskiktet samt vid botten. Proven analyseras med avseende på totalkväve och totalfosfor. I ytprovet analyseras även Abs 420, pH, alkalinitet, SO4, Mg och klorofyll.

I samband med isvinter görs ytterligare en kontroll av djupprofil i Rådasjön med analys av samma parametrar som ovan, dock med uteslutande av klorofyllbestämningen.

Senast uppdaterad:2023-01-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org