Du är här:
Dela

Senaste nytt från Länsstyrelsen

GÄVVF:s kontaktperson, Ragnar Lagergren, rapporterar senaste nytt från Länsstyrelsen. Om samråd om bedömningar av ekologisk status i ytvattenförekomster, revidering av regionala miljöövervakningsprogrammet och projektet ”Full koll på våra vatten”.

Länsstyrelserna har nu gjort bedömningarna av den ekologiska statusen för alla ytvattenförekomster och de är uppdaterade i VISS under Förvaltningscykel 3 (2017-2021) (www.viss.lansstyrelsen.se ). Länsstyrelsen kommer vara ute på samråd/informationsmöten i höst för att presentera arbetet och få in synpunkter. Arbetet fortgår nu med förslag på åtgärder samt längre fram förslag på ev nya miljökvalitetsnormer som beslutas av Vattenmyndigheten.

I mitten av september startar Länsstyrelsens arbete med revideringsprocessen av det regionala miljöövervakningsprogrammet för åren 2021-2026 på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten. Enligt befintlig budget finns inget utrymme för utökad övervakning så fokus kommer främst ligga på att analysera vilka program som bör prioriteras utifrån uppföljning och krav enligt vattendirektivet.

Projektet ”Full koll på våra vatten” syftar till att utveckla övervakningen av våra vatten för att leva upp till vattenförvaltningens krav pågår. En viktig del i detta är att påverkansanalysen ska ligga till grund för att vi övervakar rätt saker. HaV, SGU, vattenmyndigheterna och länsstyrelserna är inblandade. I projektet ingår vägledningar, metoder för att gruppera vattenförekomster, framtagande av teoretiska program för alla avrinningsområden samt implementering av övervakningen utifrån dessa teoretiska program. Projektet är allomfattande och ambitiöst men de flesta moment är försenade. Mer information om detta arbete kommer ges på miljöövervakningsdagarna i Karlstad 24:e till 25:e september.

Senast uppdaterad:2019-09-25

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org