Du är här:
Dela

Rapport Bottenfauna i Göta älv,
Nordre älv och Mölndalsån 2017/2018

På uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund har Medins Havs- och Vattenkonsulter AB under hösten 2017 och våren 2018 ge-nomfört bottenfaunaundersökningar vid tio lokaler, belägna i Göta älv-, Nordre älv och Mölndalsån. Undersökningen ingår i den samordnade recipientkontrollen. Vid flera av de under-sökta stationerna har bottenfaunan undersökts tidigare senast 2003 (Nilsson & Sundberg 2003).

Sammanfattning (Direkt till rapporten Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.)

På uppdrag av Göta älvs vattenvårdsförbund har Medins Havs- och Vattenkon-sulter AB under hösten 2017 och våren 2018 genomfört bottenfaunaundersök-ningar på 10 provplatser i rinnande vatten, inom ramen för den samordnade recipientkontrollen. Bottenfaunan har statusklassats och utifrån en samman-vägning av artsammansättning och flera index har bottenfaunan expertbe-dömts med avseende på surhet, näringsämnesbelastning samt hydromorfolo-gisk (fysisk) och annan påverkan. Materialet har dessutom använts för att ut-värdera bottenfaunans naturvärden.

Bottenfaunan var på de flesta undersökta lokalerna art- och individfattig. Sta-tusen enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder klassades dock som hög både med avseende på surhet, ekologisk status och näringsäm-nespåverkan på de flesta lokalerna. Undantag utgjorde Mölndalsån där statu-sen klassades som god med avseende på ekologisk kvalitet och måttlig med av-seende på näring. Även i Nordre älv vid Gullö klassades statusen som måttlig med avseende på näring och i Göta älv vid Bohus klassades den ekologiska sta-tusen som god.

Vid Medins expertbedömningar gjordes en något strängare bedömning med av-seende på näringsämnespåverkan. Statusen bedömdes som god vid de flesta lo-kaler, undantag var Vargön (hög), Mölndalsån (otillfredsställande) och Nordre älv vid Gullö (måttlig). Dessutom bedömdes flertalet lokaler vara påverkade av fysiska ingrepp som erosionsskydd och stensättningar. I Göta älv är bottenfau-nan sannolikt även påverkad av vågsvall från fartyg som trafikerar älven. På-verkan av vågsvall blir sannolikt starkare på de fysiskt påverkade lokalerna, jämfört med de mer naturliga där det finns mer vegetation och sediment som kan ge bottenfaunan skydd. I Mölndalsån bedömdes bottenfaunan vara påver-kad av andra föroreningar, sannolikt dagvattenpåverkan

Trots att den fysiska påverkan på älven bedömdes som betydande noterades ändå en del naturvärden. Längst upp vid Vargön noterades flera ovanliga arter bl. a. den rödlistade dagslända Brachycercus harrisella, klassad som såbar VU (Artdatabanken 2015). Även vid flera av de andra lokalerna noterades ovanliga arter.

Senast uppdaterad:2018-10-18

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org