Du är här:
Dela

Hoppande sediment i Göta älv

Under 2014-2015 kommer Göta älvs vattenvårdsförbund i samarbete med Chalmers och SGI att utföra en undersökning för att beskriva storlek och dynamik i sedimentbunden föroreningstransport i Göta älv.

Föroreningstransporten i Göta älv beräknas genom de halter som stickprover i vattenfasen multipliceras med medelvärden för flödet. I vissa provtagningspunkter t ex i Nordre älv är variationen i halt av metaller mycket stor. Många av metallerna är typiskt partikelbundna. Den årliga transporten av sediment har beräknats (Sundborg och Norrman 1963) till 130 000-200 000 ton årligen. Innebär det att föroreningstransporten underskattas och att underlaget är missvisande för planering av åtgärder?

En del av sedimenttransporten kommer från det naturliga förloppet att älven skär sig djupare ner i lerlagren i samband med landhöjningen. Erosionen påskyndas dock av att variationen i tappning för vattenkraften är betydligt större än de naturliga flödesvariationerna. Även fartygstrafiken påverkar. Genom uppskattningar och antaganden har erosionen av älvbottnen från fartyg beräknats (Althage 2010) till cirka 40 000 ton. En prognosticerad ökning av godstransporten med fartyg skulle kunna fördubbla sedimenttransporten fram till år 2020. Dock tar studien inte hänsyn till det faktum att sedimenten återigen lägger sig på botten efter en viss tid, och i studien anges att den beräknade eroderade massan med största sannolikhet är en överskattning. I samband med stopp för fartygstrafiken, t ex efter Agnesbergsraset, så har dock grumligheten i älvvattnet varit extremt låg.

Syfte

Detta är en inledande studie och syftet med studien är att undersöka metodik för att beskriva storlek och dynamik i föroreningstransporten i Göta Älv genom:

  • Hydrodynamisk modellering med anpassning för fartygspassagernas påverkan
  • Analyser av föroreningsinnehåll i vattenprover
  • Sammanställning av tidigare mätning av vattenhastighet i älven vid utvalda punkter

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bidrar med 400 000 kronor till projektet

Senast uppdaterad:2015-08-20

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 5400 |  E-post: info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org