Du är här:
Dela

Undersökningar 2017-2018

Undersökningsverksamhet

Fastställda kontrollprogram finns för:

  • Göta älv med tillflödena Slumpån, Gårdaån, Grönån, Lärjeån, Stallbackaån och Sköldsån
  • Säveån med tillflödet Mellbyån samt sjöarna Anten, Ålandasjön, Mjörn och Aspen
  • Mölndalsån samt Rådasjön

 
Specialundersökningar 2017/2018

  • Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn
  • Bottenfauna vid 8 lokaler ( 6 i Göta älv, 1 i Nordre älv och 1 i Mölndalsån
  • Extra provtagning av fosforparametrar (fosfatfosfor+partikulärt fosfor) vid sex lokaler i Göta älvs tillflöden på uppdrag av Göta älvs vattenråd
  • Mikroplast Vargön (ingår i projekt mikroplast i de 4 stora sjöarna) med Vänerns vvf
  • Dricksvattenämnen (EU:s prioämnen, särskilt förorenande ämnen, bekämpningsmedel & parasiter) vid Vargön med Vänerns vvf och i egen regi vid Älvsborgsbron. 
  • Underdersökning av transport av torrsubstans och glödgningsrest vid Lärjeholm och Ormo (årligen)
Senast uppdaterad:2017-09-06

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org