Du är här:
Dela

Länkar

Datavärd för sjöar och vattendrag
Datan vi samlar in skickas till SLUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är datavärd för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervakningen samt recipientkontroll. Deras uppdrag är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data för sjöar och vattendrag, samt att ta fram vissa bearbetningar av data som beräkningar av belastningen på havet. Dessa data används bland annat till olika nationella och internationella rapporteringaröppnas i nytt fönster. - länk fungerar ej

SLU i Uppsala, Institutionen för vatten och miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SLU - Datavärd för sjöar och vattendraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenråd för Göta älv och avrinningsområden

Göta älvs vattenvårdsförbund har tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) uppdraget att administrera verksamheten för de tre vattenråd inom avrinningsområdet som hittills bildats enligt EU:s Vattendirektiv; Göta älvs vattenråd, Säveåns vattenråd och Mölndalsåns vattenråd. Dessa vattenråd är av nätverkskaraktär och skall enligt Vattenmyndigheten bl a vara delaktiga i arbetet med kartläggning/karaktärisering av vattnen och ge förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

vattenorganisationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.se går det att hitta alla Sveriges vattenråd.

Närliggande vattenvårdsförbund

Vänerns vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bohuskustens vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungsbackaåns vattenvårdsförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheter och institut inom vattenfrågor

Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Västra Götalands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SGI (Statens geotekniska institut)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IVL (Svenska Miljöinstitutet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrig information

SGU (Sveriges geologiska undersökning)länk till annan webbplats

VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenråden i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturhistoriska museet i Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad:2018-11-05

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org