Du är här:
Dela

Bli medlem

Hur blir man medlem?
Nya medlemmar antas vid en förbundsstämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Kansliet kan ge mer information om hur man blir medlem.

Vilka kan bli medlemmar?
Medlemmar i förbundet kan vara kommuner, landsting, företag, myndigheter, intresseorganisationer och övriga intresserade.

Medlemmar får:

  • nya rapporter som ges ut av förbundet, däribland årsskiften
  • övrig information från förbundet
  • inbjudan till årsmötet och andra möten som förbundet anordnar
  • möjligheter att ta upp olika miljöfrågor inom förbundet och därigenom kunna påverka Göta älv och dess biflöden.

Att vara medlem i Göta älvs vattenvårdsförbund är ett bra sätt, att förutom stödja förbundets verksamhet, få reda på senaste nytt om avrinningsområdets miljö och natur.

Medlem
Medlemmar i Göta älvs vattenvårdsförbund betalar en medlems- och en kontrollavgift. Varje medlem äger 2 till 48 röster vid förbundsstämman. Grund för bestämning av röstetalet för kommun är invånarantalet. Företag tilldelas röstetalet 5 och ideella organisationer röstetalet 2 till 4.

Vad kostar det?
Medlemsavgiften är för närvarande 1.297 kronor/röstetal och betalas av alla medlemmar. En kontrollavgift betalas också av de medlemmar som har utsläpp till älven eller på annat påverkar vattnet. Storleken på kontrollavgiften beror på hur stora utsläpp, påverkan eller nyttjande som medlemmen har på recipienten och sätts i samråd med tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad:2011-01-13

Göta älvs vattenvårdsförbund | Anders Personsgatan 8 | Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031-335 50 00 |  E-post info@gotaalvvvf.org | www.gotaalvvvf.org